ஜோதிட சேவை (Jothida Sevai)

South Harrow, Harrow HA2 9AW, United Kingdom
Add Favorites Contact Author
no-image-747047

 குழந்தைகளின் பிறந்த ஜாதக குறிப்பு எழுதலும் (Birth Horoscope) பலாபலன்களும்
 திருமண ஜாதக பொருத்தம் பார்த்தல் (Marriage Horoscope Compatibility)
 உங்கள் நிகழ்கால, எதிர்கால வாழ்கை, கல்வி, தொழில், செல்வம், தேக சுகம், திருமணம் (காதல்/காலம்/தோசம்/பரிகாரம்/வாழ்கை), வியாபாரம், வருமானம், வீடு மனை, யோகம்கள், ஆகிய பலாபலன்கள்.
 குழந்தைகளுக்கு/ பெரியவர்களுக்கு அதிஸ்ட எண் ணில் பெயர் வைத்தல்/அமைத்தல்
 எல்லா பலாபலன்களுக்கும் பெயர், பிறந்த திகதி, பிறந்த நேரம், பிறந்த இடம் ஆகிய விவரம் மட்டுமே தொலை பேசியில் தேவை. மேற்குறிப்பிட விவரம்களுடன் திருமண ஜாதக பொருத்தம் தொலை பேசியில் தெரிந்து கொள்ளலாம். நேரில் வரமுடியாதவர்கள் விவரமான பதிக்கபெற்ற(Printed) மற்றைய பலாபலன்கள் 5 நாட்களுக்குள் தபாலில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Alvar S. Balakrisshnan
Astrologer & Numerologist
50 Brookside Close
South Harrow
Middlesex HA2 9AW

Tel: 07414626091
Email: your-astrology@outlook.com


Name Alvar S. Balakrisshnan
Phone Number 07414626091
Street Address

50 Brookside Close
South Harrow

City Harrow
Post Code/ZIP HA2 9AW
Country AF
Country United Kingdom
State/Province Greater London
distance: 12 Miles
Address South Harrow, Harrow HA2 9AW, United Kingdom
Category
Keywords